Mida dels filtres

Estimació de la mida dels filtres.

La caracterització del filtre HEPA H13 ha permès definit quin és el cabal d'aire per unitat d'àrea (l/mm) en funció de la diferencia de pressió establerta.

Amb aquest valor s'ha estimat que la superfície mínima necessària per complir la normativa és de:

  • 24200 mm² si es fa servir vàlvula d'exhalació.

  • 38720 mm² sense vàlvula d'exhalació.

Per assolir aquesta superfície en un volum raonable, cal fer un prisat del filtre HEPA H13. El prisat seleccionat, en funció de les capacitats de la maquinaria utilitzada, ha estat de 18 crestes de 22 mm d'alçada.

La mida final del filtre FFP3 ha estat de 18 x 2 x 22 mm x 55 mm = 43560 mm²

Per augmentar la seguretat del cartutx del filtre s'ha inclòs un pre-filtre de que fa augmentar encara més l'àrea necessària.

Les necessitat d'àrea en aquesta configuració és de 58080 mm²

Per limitacions en la fabricació i per la conveniència de fer servir les mateixes mides pels filtres de tipus FFP2 i FFP3 s'ha considerat millor utilitzar dos cartutxos de 43560 mm²

L'àrea final és doncs de 87120 mm² unes 1.5 vegades per sobre l'estimació mínima necessària.

Primeres estimacions sense prefiltre.

Aquest document pot servir con exemple de com calcular les mides dels filtres en funció de la respirabilitat del filtre HEPA seleccionat.

TAV - HEPA H13/F9 Filter design